Регламент

РЕГЛАМЕНТ
ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН АКОРДЕОНЕН КОНКУРС „АКОРДЕОМАНИЯ 2023“

 

Сдружение „Акордеомания Арт“ с партньорството на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен, и Световна конфедерация на акордеона, организира в периода от 29 юни до 2 юли 2023 г. „АКОРДЕОМАНИЯ“ - МЕЖДУНАРОДЕН АКОРДЕОНЕН ФЕСТИВАЛ в рамките, на който се провежда Международен конкурс за акордеон, с цел обмяна на най-нови тенденции между учащи, педагози и изпълнители в областта на акордеонното изкуство от цял свят, създаване на творчески контакти и възможности за бъдещи професионални кариери.                                                                                                                                                                          

 

ФЕСТИВАЛЪТ ВКЛЮЧВА

• Международен конкурс „Акордеомания“ в 12 категории;
• Национален конкурс „Акордеомания“ в 2 възрастови групи;
• Майсторски класове;
• Уъркшоп зона;
• Концерти;

 

1. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1.1. В Международен акордеонен конкурс „Акордеомания“ могат да вземат участие акордеонисти и баянисти от всички националности. 

1.2. Конкурсът се провежда в гр. Плевен, България от 29 юни до 2 юли 2023 г. в следните категории:
      I - V СОЛИСТИ
      VI - VII ВИРТУОЗНА И ЗАБАВНА МУЗИКА
      VIII - X КАМЕРНА МУЗИКА
      XI - XII ОРКЕСТРИ

1.3. Документите за участие в Международен се изпращат най-късно до 15 май 2022 г. Всеки кандидат, който се запише след тази дата, но не по-късно от 22 май,  заплаща такса, която е с 25% по-висока от посочената в т .2.1.

1.4. Необходими документи за участие:
1.4.1. Формуляр за кандидатстване, който може да се попълни само онлайн на официалната уеб страница на събитието www.festival.accordiomaniaart.com.
1.4.2. Задължително се изпращат през електронната форма като прикачени файлове следните документи:
- подписана декларация-съгласие за обработване на лични данни (оригиналът се носи при пристигане);
- подписана декларация-съгласие с Регламента на конкурса (оригиналът се носи при пристигане);
- снимка (до рамене, jpg файл, именуван с име и фамилия на участника). За камерните състави и оркестрите – обща снимка (jpg файл, именуван с наименованието на състава);
- копие от документ за платена такса за участие (в нея не трябва да са включени банковите такси) по банковата сметката на организатора Акордеомания Арт Сдружение.

1.4.3. Всеки участник от категории камерна музика и оркестри подава индивидуално формуляр за кандидатстване. Във формуляра се посочва наименованието на камерния състав или оркестъра.

1.5. Задължително при регистрация на място се представя  оригинален документ за самоличност (акт за раждане, лична карта или паспорт) за сверяване на личните данни.

1.6. Организаторът потвърждава регистрацията на участника на посочения от него имейл само когато всички документи в т.1.4. са получени в срок.

1.7. С подаване на Формуляра и необходимите документи за регистрация, всеки участник декларира, че е запознат и съгласен с условията на регламента и предоставя безвъзмездно на организаторите Сдружение „АКОРДЕОМАНИЯ АРТ“ авторското право върху аудиозаписите, видеозаписите и снимките от представянето му в конкурса. С участието си в конкурса и с оглед на утвърждаване на имиджа му в страната и чужбина, кандидатите безвъзмездно предоставят на Сдружение „АКОРДЕОМАНИЯ АРТ“ правото да записва, възпроизвежда, популяризира, както и да организира възпроизвеждането и разпространението на техните изпълнения в конкурса и на концертите на CD, SACD, саундтрак, аудио касета, видеокасета, видеодиск или CD-ROM / CD-i, DVD, мини диск, или всеки друг съществуващ или бъдещ носител, включително и правото от името на АКОРДЕОМАНИЯ АРТ да излъчват техните изпълнения и интервюта чрез всяко телевизионно или радиопредаване, включително интернет, кабелни мрежи, наземни или други излъчвания, живи или предварително записани, в България или в чужбина. Това преотстъпване на права се предоставя от участниците в конкурса за всички изпълнения по време на състезанието и за концертите на лауреатите за период от 50 години, считано от датата на изпълнение.

1.8. Редът за явяването на участниците е по азбучен ред. Редът за явяването в категории от VIII до X се определя от възрастта на най-малкия участник в камерния състав. Графикът за реда на явяването на участниците ще бъде публикуван в официалния сайт на фестивала www.festival.accordiomaniaart.com и на видно място в залата.

1.9. Всеки участник може да се яви в повече от една категория, като няма право да изпълнява едно и също произведение повече от един път в рамките на Международния конкурс. Музикалният инструмент трябва да е акустичен.

1.10. Изпълнителите, взели участие в Национален конкурс, имат право да се явят в Международен конкурс „Акордеомания“. Програмата трябва да включва най-малко едно ново произведение.

1.11. В случай на неявяване на участник по обективни или субективни причини, платената такса за участие не се възстановява.

 

2. ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

2.1. Всеки участник е необходимо да заплати такса за участие по регламент, както следва:
За категории от I до VII – по 60 лева;
За категории от VIII до X - по 30 лева на 1 участник от камерен състав;
За категории от XI до XII - по 30 лева на 1 участник от оркестър;

2.2. Таксите се  заплащат само по банков път по банкова сметка:
      IBAN: BG51FINV91501017286611
      BIC: FINVBGSF
      Банка: Първа Инвестиционна Банка АД
      Титуляр на сметката:  Акордеомания Арт Сдружение
В основание за превод се изписва: Имена на участник, категория; (например: Иван Иванов, кат.3)

2.2.1. В един платежен документ може да се осъществи плащане за няколко дейности.

Напр.:  Имена на участник, Кат. 8 + майсторски клас;
Имена на участник, Кат. 6,10 + майсторски клас; и т.н.

 

2.2.2. В един платежен документ може да се осъществи плащане за няколко участници:
    Напр. Имена на участник-Категория 1, Имена на участник-Кат. 9; 
    Имена на участник-Категория 9, Имена на участник-Кат.9, Имена на участник-Кат.9;

2.2.3. Когато платежният документ е общ, той се прикачва към формуляра за кандидатстване от всеки участник в категории камерна музика.

 

3. РЕГЛАМЕНТ ПО КАТЕГОРИИ

3.1. СОЛИСТИ

I категория: участници родени през 2012 г. и по-късно.
Програма: Композиции по избор с различен характер, едната от които задължително трябва да е оригинална за акордеон – обща продължителност до 5 минути.

II категория: участници родени през 2011 г., 2010 г. и 2009 г.
Програма: Композиции по избор с различен характер, едната от които задължително трябва да е оригинална за акордеон - обща продължителност до 8 минути.

III категория: участници родени през 2008 г. и 2007 г.
Програма: Композиции по избор с различен характер, едната от които задължително трябва да е оригинална за акордеон - обща продължителност до 12 минути.

IV категория: участници родени през 2006 г., 2005 г. и 2004 г.
Програма: Композиции по избор с различен характер, от които задължително една, написана преди 1800 година и минимум една оригинална за акордеон - обща продължителност до 20 минути.

V категория: участници родени през 2003 г. и по-рано.
Програма: Композиции по избор с различен характер, от които задължително една, написана преди 1800 година и минимум една оригинална за акордеон - обща продължителност до 30 минути.

 

3.2. ВИРТУОЗНА И ЗАБАВНА МУЗИКА (ВАРИЕТЕ)

VI категория: участници родени през 2004 г. и по-късно.
Програма: Композиции по избор с различен стил и характер - обща продължителност до 10 минути.

VII категория: участници родени през 2003 г. и по-рано.
Програма: Композиции по избор с различен стил и характер - обща продължителност до 15 минути.

 

3.3. КАМЕРНА МУЗИКА (до 9 изпълнители, от които минимум 1 акордеон/баян/бандонеон)

VIII категория: състави със средна възраст на участниците до 14 години.
Програма: Композиции по избор с различен стил и характер - обща продължителност до 8 минути.

IX категория: състави със средна възраст на участниците до 19 години.
Програма: Композиции по избор с различен стил и характер - обща продължителност до 15 минути.

X категория: състави със средна възраст на участниците над 19 години.
Програма: Композиции по избор с различен стил и характер - обща продължителност до 20 минути.

 

3.4. ОРКЕСТРИ (най-малко 10 изпълнители, трябва да се включи минимум 1 акордеон/баян/бандонеон)

XI Категория: Оркестър със средна възраст на участниците до 19 години.
Програма: Композиции по избор с различен стил и характер - обща продължителност до 15 минути.

XII Категория: Оркестър със средна възраст на участниците над 19 години.
Програма: Композиции по избор с различен стил и характер - обща продължителност до 20 минути.

 

4. ЖУРИ И ОЦЕНЯВАНЕ

4.1. Изпълненията се оценяват от международно жури по 25 точкова система. Всеки член на журито поставя оценката си самостоятелно, без правото да я съобщава на друг член на журито.

4.2. Средната стойност от оценките, закръглена до третия знак след десетичната запетая, представлява крайната оценка на всеки състезател. Подреждането на участниците в съответната категория се извършва на база получените точки, подредени в низходящ ред. Първа награда се присъжда на участника с най-много точки, само ако неговите точки са 23 или повече. Втора награда се присъжда на следващия в подреждането участник, който е получил 21 или повече точки. Трета награда се присъжда на следващия в подреждането участник, който е получил 19 или повече точки.

(Пример 1: Първият участник в подреждането е с 24 точки, вторият е с 23.500, третият е с 23 точки. Първа награда се присъжда на участника с 24 точки, втора награда се присъжда на участника 23,500 точки и трета награда се присъжда на участника с 23 точки.
Пример 2: Участник е получил 22,500 точки и е първи в подреждането в своята категория. Тъй като неговите точки са по-малко от 23 – той ще получи втора награда, а първа няма да бъде присъдена. Ако следващият в подреждането участник е с 18 точки, той няма да получи трета награда, тъй като неговите точки са по-малко от 19 точки.
Пример 3: Ако първите двама участници в подреждането са с равен брой точки например 24 точки, тогава се присъждат 2 първи награди и не се присъжда втора награда.)

4.3. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване.

4.4. След приключване на конкурса ще бъдат официално обявени индивидуалните оценки на журито за всеки един участник.

 

5. НАГРАДЕН ФОНД

GRAND PRIXдиплом и парична премия от 1000 лв. се присъжда на участник, получил най-много точки в III, IV, V, VI или VII категория на конкурса, но не по-малко от 23 точки.

Награда на Фондация „Георги Гълъбов“ - диплом и парична премия от 500 лв. се присъжда на камерен състав, получил най-много точки в VIII, IX или X категория на конкурса, но не по-малко от 23 точки. При равен брой точки награда „Георги Гълъбов“ се разделя между съставите.

Кат. I: 1,2,3 място     –   90 лв.|  70 лв. |  50 лв.
Кат. II: 1,2,3 място    – 160 лв.| 110 лв. |   80 лв.
Кат. III: 1,2,3 място   – 220 лв.| 160 лв. | 110 лв.
Кат. IV: 1,2,3 място   – 300 лв.| 200 лв. | 150 лв.
Кат. V: 1,2,3 място    – 400 лв.| 300 лв. | 200 лв.
Кат. VI: 1,2,3 място   – 200 лв.| 130 лв. |   90 лв.
Кат. VII: 1,2,3 място  – 230 лв.| 150 лв. | 110 лв.
Кат. VIII: 1,2,3 място – 140 лв.| 100 лв. |   90 лв.
Кат. IX: 1,2,3 място   – 200 лв.| 140 лв. | 100 лв.
Кат. X: 1,2,3 място    – 240 лв.| 180 лв. | 110 лв.
Кат. XI: 1 място        – 300 лв.|
Кат. XII: 1 място       – 400 лв.|

 

5.1. Всеки участник получава диплом за участие.

5.2. Участниците в Международен конкурс „Акордеомания“, класирани на I място получават парична награда и право на безплатно участие в майсторски клас. Класираните на II и III място получават парична награда.

5.3. Селектираните от журито участници, получават диплом и право да се явят на Trophée Mondial 2023, организиран от Confédération Mondiale de l’Accordéon (Световна конфедерация на акордеона).

5.4. Всички, класирани на  I място задължително участват в Гала концерт на победителите с изпълнение, определено от журито.

5.5. Диплом за педагогически постижения получават преподаватели, отличени от журито.

5.6. Физически и юридически лица, различни от организатора имат правото да обявяват награди, но същите могат да бъдат присъдени само с решение на журито.

5.7. Официалното награждаване на всички участници ще се състои на Гала концерт на победителите. Всяка присъдена, но невзета награда, след тази дата се прехвърля към наградния фонд за следващото издание на конкурса.

5.8. Всички победители трябва да присъстват на церемонията по награждаване в артистично облекло, подходящо за медийно отразяване и публичност.

 

 

6. НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА И ТЕХНИ ПРИДРУЖИТЕЛИ

6.1. Настаняването и транспортът са за сметка на участниците и техните придружители.

6.2. Организаторите предлагат възможност за настаняване и изхранване.

 

7. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРИТЕ

7.1.Информация за конкурса можете да намерите на официалния сайт www.festival.accordiomaniaart.com или да зададете вашите въпроси на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

8. ДРУГИ

8.1. Организаторите си запазват правото да променят условията при възникнали непредвидени обстоятелства.

8.2. Организаторите си запазват правото да отменят провеждането на конкурса при възникнали непредвидени обстоятелства.

8.3. Всички участници са длъжни да спазват мерките определени в заповед на министъра на здравеопазването, РЗИ-Плевен и Правила за ограничаване на разпространението на COVID-19 на организатора Акордеомания Арт към момента на провеждане на събитието, които са неразделна част от Регламента.

8.4. Участниците и посетителите, които не спазват изискванията по т. 8.3. няма да бъдат допускани до дейностите, включени в настоящия Регламент.

8.5. Нищожността на някоя от клаузите от настоящият Регламент,  не прави нищожен Регламента на конкурса.

8.6. Регламентът е приет на 25 октомври 2022 г.

 

 

 

Още в тази категория: Категории »

Сдружение АКОРДЕОМАНИЯ АРТ

 

 

 

 

www.accordiomaniaart.com

Организационен комитет

festival@accordiomaniaart.com

 

Международен акордеонен фестивал АКОРДЕОМАНИЯ - Плевен, 29 юни - 2 юли 2023
© 2023

Please publish modules in offcanvas position.