Събота, 11 Март 2023 18:16

Регламент

РЕГЛАМЕНТ
НАЦИОНАЛЕН АКОРДЕОНЕН КОНКУРС „АКОРДЕОМАНИЯ 2023“

 

Сдружение „Акордеомания Арт“, Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен и Сдружение „Акордеомания Арт“, с партньорството на Съюз на българските музикални и танцови дейци и Световна конфедерация на акордеона, организират в периода от 29 юни до 2 юли 2023 г. НАЦИОНАЛЕН АКОРДЕОНЕН КОНКУРС „АКОРДЕОМАНИЯ“, с цел създаване на условия за изява, популяризиране постиженията на младите български акордеонисти, развитие на техните заложби и професионално усъвършенстване.

Национален акордеонен конкурс „Акордеомания“ 2023 е включен в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2023 г.

 

1. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1.1. В Национален акордеонен конкурс „Акордеомания“ могат да вземат участие ученици, свирещи на акордеон или баян.

1.2. Национален конкурс се провежда в гр. Плевен, България от 29 юни до 2 юли 2023 г. в два  раздела:

Раздел I – индивидуални изпълнители I и II възрастова група
Раздел II „Фолклор“ – индивидуални изпълнители II възрастова група

1.3. Документите за участие в Национален акордеонен конкурс „Акордеомания“ се изпращат най-късно до 15 май 2023 г. Всеки кандидат, който се запише след тази дата, но не по-късно от 22 май 2023 г., заплаща такса, която е с 25% по-висока от посочената в т. 2.1.

1.4. Необходими документи за участие:
1.4.1. Формуляр за кандидатстване, който може да се попълни само онлайн на официалната уеб страница на събитието www.festival.accordiomaniaart.com.
1.4.2. Задължително се изпращат през електронната форма като прикачени файлове следните документи:
- служебна бележка от учебното заведение, потвърждаваща класа на ученика (оригиналът се носи при пристигане);
- подписана декларация-съгласие за обработване на лични данни (оригиналът се носи при пристигане);
- подписана декларация-съгласие с Регламента на конкурса (оригиналът се носи при пристигане);
- снимка (до рамене, jpg файл, именуван с име и фамилия на участника). За камерните състави и оркестри обща снимка  (jpg файл, именуван с името на състава)
- копие от документ за платена такса за участие (в нея не трябва да са включени банковите такси) по банковата сметката на организатора Акордеомания Арт Сдружение.

1.5. Задължително при регистрация на място се представя  оригинален документ за самоличност (акт за раждане, лична карта  или паспорт) за сверяване на личните данни.

1.6. Организаторът потвърждава регистрацията на участника на посочения от него имейл само когато всички документи в т.1.4. са получени в срок.

1.7. С подаване на Формуляра и необходимите документи за регистрация, всеки участник декларира, че е запознат и съгласен с условията на регламента и предоставя безвъзмездно на организаторите Сдружение „АКОРДЕОМАНИЯ АРТ“ авторското  право върху аудиозаписите, видеозаписите и снимките от представянето му в конкурса. С участието си в конкурса и с оглед на утвърждаване на имиджа му в страната и чужбина, кандидатите безвъзмездно предоставят на Сдружение „АКОРДЕОМАНИЯ АРТ“ правото да записва, възпроизвежда, популяризира, както и да организира възпроизвеждането и разпространението на техните изпълнения в конкурса и на концертите на CD, SACD, саундтрак, аудио касета, видеокасета, видеодиск или CD-ROM / CD-i, DVD, минидиск, или всеки друг съществуващ или бъдещ носител, включително и правото от името на АКОРДЕОМАНИЯ АРТ да излъчват техните изпълнения и интервюта чрез всяко телевизионно или радиопредаване, включително интернет, кабелни мрежи, наземни или други излъчвания, живи или предварително записани, в България или в чужбина. Това преотстъпване на права се предоставя от участниците в конкурса за всички изпълнения по време на състезанието и за концертите на лауреатите за период от 50 години, считано от датата на изпълнение.

1.8. Редът за явяването на участниците е по азбучен ред. Графикът за реда на явяването на участниците ще бъде публикуван в официалния сайт на фестивала www.festival.accordiomaniaart.com и на видно място в залата.

1.9. Изпълнителите, взели участие в Национален конкурс, имат право да се явят в Международен конкурс „Акордеомания“.

1.10. В случай на неявяване на участник по обективни или субективни причини, платената такса за участие не се възстановява.

 

2. ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

2.1. Всеки участник е необходимо да заплати 60 лева такса за участие.

2.2. Таксите се  заплащат само по банков път по банкова сметка:
IBAN: BG51FINV91501017286611
BIC: FINVBGSF
Банка: Първа Инвестиционна Банка АД
Титуляр на сметката: Акордеомания Арт Сдружение

В основание за превод се изписва: Имена на участник, възрастова група; (например: Иван Иванов, 3)

 

3. РЕГЛАМЕНТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Раздел I

3.1. Първа възрастова група включва ученици от V, VI и VII клас.
Програма: Композиции по избор с различен характер, едната от които задължително трябва да е оригинална за акордеон - обща продължителност до 8 минути.

3.2. Втора възрастова група включва ученици от  VIII, IX,  X, XI и XII клас. 

Програма: Композиции по избор с различен характер, от които задължително една, написана преди 1800 година и минимум една оригинална за акордеон - обща продължителност до 20 минути.

 

Раздел II Фолклор 

3.3. Втора възрастова група включва ученици от  VIII, IX  X, XI и XII клас. 

Програма: Една фолклорна пиеса с безмензурна и бърза част; една бърза фолклорна пиеса. Обща продължителност до 12 минути.

 

4. ЖУРИ И ОЦЕНЯВАНЕ

4.1. Изпълненията се оценяват от жури по 25 точкова система. Всеки член на журито поставя оценката си самостоятелно, без правото да я съобщава на друг член на журито.

4.2. Средната стойност от оценките, закръглена до третия знак след десетичната запетая, представлява крайната оценка на всеки състезател. Подреждането на участниците в съответната категория се извършва на база получените точки, подредени в низходящ ред. Първа награда се присъжда на участника с най-много точки, само ако неговите точки са 23 или повече. Втора награда се присъжда на следващия в подреждането участник, който е получил 21 или повече точки. Трета награда се присъжда на следващия в подреждането участник, който е получил 19 или повече точки.

(Пример 1: Първият участник в подреждането е с 24 точки, вторият е с 23.500, третият е с 23 точки. Първа награда се присъжда на участника с 24 точки, втора награда се присъжда на участника 23,500 точки и трета награда се присъжда на участника с 23 точки.
Пример 2: Участник е получил 22,500 точки и е първи в подреждането в своята категория. Тъй като неговите точки са по-малко от 23 – той ще получи втора награда, а първа няма да бъде присъдена. Ако следващият в подреждането участник е с 18 точки, той няма да получи трета награда, тъй като неговите точки са по-малко от 19 точки.
Пример 3: Ако първите двама участници в подреждането са с равен брой точки например 24 точки, тогава се присъждат 2 първи награди и не се присъжда втора награда.)

 

4.3. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване.

4.4. След приключване на конкурса ще бъдат официално обявени индивидуалните оценки на журито за всеки един участник.

 

5. НАГРАДЕН ФОНД НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

5.1. Първа възрастова група Раздел I: Участниците в Национален конкурс „Акордеомания“, класирани на I,  II и III място, които са ученици от 5 до 7 клас (от 11 до 13-годишна възраст включително) имат право на еднократно финансово подпомагане на основание чл.8 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

5.2. Втора възрастова група Раздел I: Участниците в Национален конкурс „Акордеомания“, класирани на I,  II и III място, които са ученици от 8 до 12 клас (от 14 до 17-годишна възраст включително) имат право на 12-месечна стипендия и еднократно финансово подпомагане, съответно на основание чл.10 и чл.8 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

5.3. Втора възрастова група Раздел II „Фолклор“: Участниците в Национален конкурс „Акордеомания“, класирани на I,  II и III място, които са ученици от 8 до 12 клас (от 14 до 17-годишна възраст включително) имат право на 12-месечна стипендия и еднократно финансово подпомагане, съответно на основание чл.10 и чл.8 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

За повече информация: "Информация за предоставяне на стипендия и еднократно финансово подпомагане"

 

5.4. Всеки участник получава диплом за участие.

5.5. В  Национален акордеонен конкурс Акордеомания се провежда национална селекция на изпълнители за допускане до участие в Световен трофей 2023 (Trophée Mondial 2023). Селектирани от журито участници, получават диплом и право да се явят на Trophée Mondial 2023, организиран от Confédération Mondiale de l’Accordéon (Световна конфедерация на акордеона).

5.6. Всички участници, класирани на  I място задължително участват в Гала концерт на победителите с изпълнение, определено от журито.

5.7. Физически и юридически лица, различни от организатора имат правото да обявяват награди, но същите могат да бъдат присъждани само с решение на журито.

5.8. Диплом за педагогически постижения получават преподаватели, отличени от журито.

5.9. Официалното награждаване на всички участници ще се състои на Гала концерт на победителите. Всяка присъдена, но невзета награда, след тази дата се прехвърля към наградния фонд за следващото издание на конкурса.

5.10. Всички победители трябва да присъстват на церемонията по награждаване в артистично облекло, подходящо за медийно отразяване и публичност.

 

6. НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА И ТЕХНИ ПРИДРУЖИТЕЛИ

6.1. Настаняването и транспортът са за сметка на участниците и техните придружители. 

6.2. Организаторите предлагат възможност за настаняване и изхранване.

 

7. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРИТЕ

7.1. Информация за конкурса можете да намeрите на официалния сайт www.festival.accordiomaniaart.com или да зададете вашите въпроси на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

8. ДРУГИ

8.1. Организаторите си запазват правото да променят условията при възникнали непредвидени обстоятелства.

8.2. Организаторите си запазват правото да отменят провеждането на конкурса при възникнали непредвидени обстоятелства.

8.3. Всички участници са длъжни да спазват мерките определени в заповед на министъра на здравеопазването, РЗИ-Плевен и Правила за ограничаване на разпространението на COVID-19 на организатора Акордеомания Арт към момента на провеждане на събитието.

8.4. Участниците и посетителите, които не спазват изискванията по т.8.3. няма да бъдат допускани до дейностите, включени в настоящия Регламент.

8.5. Нищожността на някоя от клаузите от настоящият Регламент, не прави нищожен Регламента на конкурса.

8.6. Регламентът е приет на 25 октомври 2022 г.

 

 

 

 

Още в тази категория: Групи »

Сдружение АКОРДЕОМАНИЯ АРТ

 

 

 

 

www.accordiomaniaart.com

Организационен комитет

festival@accordiomaniaart.com

 

Международен акордеонен фестивал АКОРДЕОМАНИЯ - Плевен, 29 юни - 2 юли 2023
© 2023

Please publish modules in offcanvas position.